ΣΚΟΠΟΣ

ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

 

Το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης (ΠεΠΚΕ Ι.Ν.), λειτουργεί με βάση τον ΟΕΥ στην Περιφέρεια Ι.Ν. (Τμήμα Κοινωνικής Αρωγής και Αλληλεγγύης- Περιφερειακό Παρατηρητήριο), και με έδρα στην Π.Ε. Κέρκυρας και αντένες στις άλλες 3 Π.Ε. (Λευκάδας, Κεφαλονιάς και Ζακύνθου).

 

Το ΠεΠΚΕ Ι.Ν. έχει τις ακόλουθες κύριες λειτουργίες (Κ.Λ.):

 

 • Κ.Λ.-1: εκπόνηση ετήσιας Περιφερειακής Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης για τη διαπίστωση των επιπτώσεων συγκεκριμένων πολιτικών στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας,
 • Κ.Λ.-2: ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων και δεικτών παρακολούθησης των διαδικασιών κοινωνικής ένταξης των ωφελούμενων της ΠΕΣΚΕ Ι.Ν., ιδίως σε ζητήματα, που άπτονται της ένταξης στην αγορά εργασίας και της ανάπτυξης οικονομικής δραστηριότητας των ευπαθών ομάδων,
 • Κ.Λ.-3: παρακολούθηση και καταγραφή κοινωνικών φαινομένων, όπως ακραία φτώχεια, υπερχρεωμένα νοικοκυριά και την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων, ιδιαίτερα των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων,
 • Κ.Λ.-4: λειτουργία διαδικτυακής πύλης για την καταγραφή της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού τη συλλογή, επεξεργασίας και ανάλυση συγκεντρωτικών στοιχείων στατιστικού χαρακτήρα και αναφορών κοινωνικών φαινομένων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και δράσεων της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης (ΠΕΣΚΕ Ι.Ν).

 

Σκοπός και στόχοι του Παρατηρητηρίου

 

Σκοπός της δημιουργίας και λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης είναι η συμβατότητα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με τις σύγχρονες ανάγκες σχεδιασμού κοινωνικής πολιτικής, που αξιοποιεί την επιστημονική έρευνα και γνώση, στη χάραξη αποτελεσματικών κοινωνικών πολιτικών, που βασίζονται στις αξίες της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ισότιμης πρόσβασης των πολιτών στα κοινωνικά αγαθά, της άρσης των κοινωνικών και πολιτισμικών διακρίσεων με βάση όρους τάξης, φυλής, φύλου.

 

Επιπλέον, η σύσταση και ενεργοποίηση του Παρατηρητηρίου αποτελεί μια αναγκαιότητα σε μια περίοδο κατά την οποία το κράτος πρόνοιας δείχνει αδύναμο να αντιμετωπίσει τις αυξημένες ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, σε μια συνθήκη παρατεταμένης ύφεσης που έχει οδηγήσει στην δραματική επιδείνωση του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων, με υψηλούς δείκτες ανεργίας, υψηλά ποσοστά φτώχειας, διεύρυνση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων και ενίσχυση του κοινωνικού αποκλεισμού.

 

Ως προς τους στόχους του, η λειτουργία του Παρατηρητηρίου επιτρέπει στην Περιφέρεια να προχωρήσει στο σχεδιασμό κοινωνικά αποτελεσματικών παρεμβάσεων και στην χωρικά δίκαιη κατανομή των πόρων με την αποτύπωση της αντιστοιχίας ανάμεσα στις συνθήκες αποστέρησης και στις δράσεις της περιφερειακής διοίκησης.

 

Αναλυτικότερα, αποσκοπεί στην παροχή των παρακάτω υπηρεσιών:

 • αποτελεσματική παρακολούθηση και το συντονισμό των στόχων, οι οποίοι εξειδικεύονται στο πλαίσιο της ΠΕ.Σ.Κ.Ε.
 • ανάδειξη τοπικών αναγκών σε θέματα πολιτικών κοινωνικής προστασίας, πρόνοιας και αλληλεγγύης,
 • διαβίβαση στοιχείων και πληροφοριών στο Ε.ΓΠ.Σ. του Εθνικού Μηχανισμού,
 • αποτύπωση και χαρτογράφηση των χωρικών διαστάσεων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

 

Ο διαδικτυακός τόπος

 

Ο διαδικτυακός τόπος του Παρατηρητηρίου, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣ ΠΕΠΚΕ Ι.Ν.) για τη παρακολούθηση του σύνθετου φαινομένου της φτώχειας/κοινωνικού αποκλεισμού στη Περιφέρεια Ιονίων Νήσων με δυνατότητα γεωγραφικής/χαρτογραφικής αποτύπωσης.

Περιλαμβάνει όλες τις δομές που δραστηριοποιούνται στο γεωγραφικό διαμέρισμα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και παρέχουν κοινωνική φροντίδα ή/και αρωγή σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες (όπως Κέντρα Κοινότητας, Κοινωνικά Παντοπωλεία κλπ.). 

 

Λειτουργεί ως σημείο ενημέρωσης τόσο για τους πολίτες που χρησιμοποιούν ήδη τις παρεχόμενες ανά νομό και ανά νησί υπηρεσίες όσο και για εκείνους που δυνητικά θέλουν να ενταχθούν σε κάποιο πρόγραμμα υποστήριξης. 

 

Επιπλέον, αποτελεί πεδίο πληροφόρησης και επικοινωνίας για το ευρύ κοινό σχετικά με τις δράσεις που υλοποιούνται για τη στήριξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού (μακροχρόνια άνεργοι, παιδιά, μονογονεϊκές ή/ και πολύτεκνες οικογένειες, άτομα άνω των 65 ετών κ.ά.) με δυνατότητες ανταλλαγής πληροφοριών με αρμόδιους φορείς σχετικά με τα αντικείμενα τη φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

 

Στο πλαίσιο αυτό, το ΟΠΣ ΠΕΠΚΕ Ι.Ν. υποστηρίζει επίσης τις Κ.Λ. 2 και 3 του Παρατηρητηρίου (βλ. παραπάνω), καθώς και τις αναγκαίες υπηρεσίες και λειτουργίες, όσον αφορά:

 • στην υποστήριξη των στελεχών του Παρατηρητηρίου, ως προς τις καθημερινές λειτουργίες τους,
 • στην ενσωμάτωση των εργαλείων και δεικτών παρακολούθησης των διαδικασιών κοινωνικής ένταξης των ωφελούμενων της ΠΕΣΚΕ Ι.Ν., ιδίως σε ζητήματα, που άπτονται της ένταξης στην αγορά εργασίας και της ανάπτυξης οικονομικής δραστηριότητας των ευπαθών ομάδων,
 • στην παρακολούθηση και καταγραφή κοινωνικών φαινομένων, όπως η ακραία φτώχεια, υπερχρεωμένα νοικοκυριά και την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων, ιδιαίτερα των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων,
 • στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της Περιφερειακής Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης,
 • στη διάχυση των αποτελεσμάτων του Παρατηρητηρίου στο γενικό και ειδικό κοινό.
 • στην ανταλλαγή και αξιοποίηση δεδομένων και στη διαμόρφωση επεξεργασμένων δεδομένων από άλλα Συστήματα,
 • στην επεξεργασία, αξιολόγηση και αξιοποίηση δεδομένων και πληροφοριών για την υποστήριξη της εκπόνησης της ετήσιας Περιφερειακής Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης για τη διαπίστωση των επιπτώσεων συγκεκριμένων πολιτικών στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας (Κ.Λ.-1).

Το ΟΠΣ ΠΕΠΚΕ-Ι.Ν. αποτελεί πρωτότυπο Πληροφοριακό Σύστημα και έχει σχεδιάστει από την CrowdPolicy.

 

Χρηματοδότηση

 

Φορέας χρηματοδότησης του πληροφοριακού συστήματος είναι η Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με  Κ. Ε.:2019ΕΠΟ2210029  σχετική πίστωση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Συλλογική Απόφαση Ένταξης, αριθ. ενάριθ. έργου 2019ΕΠΟ2210029). Η  σύμβαση  περιλαμβάνεται στο  υποέργο  Νο2 με τίτλο: «Εξειδικευμένες Υπηρεσίες Ανάπτυξης Συστημάτων και Εργαλείων για τις ανάγκες του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Ιονίων Νήσων (ΠεΠΚΕ Ι.Ν.)» της Πράξης : «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά» 2014-2020 με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. οικ.1147/01.05.2019 του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων & την οικ.466/22-02-2022  τροποποίηση  αυτής  και έχει λάβει  κωδικό  MIS 5034803 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:172682. Η  ανάπτυξη του ΟΠΣ ΠΕΠΚΕ-Ι.Ν. χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

 

This site is registered on wpml.org as a development site.